• video
  • ICH

1 hour

Foundation doctors,Other healthcare professionals

HIV: các cân nhắc điều trị và tác dụng phụ - hợp tác với Bệnh viện Chelsea và Westminster Hospital

Thông qua lịch sử các ca bệnh tương tác, tìm hiểu cách nhận biết các tác dụng phụ liên quan đến nhóm thuốc chính gắn với từng nhóm trong năm nhóm thuốc kháng vi-rút. Kèm theo video đa phương tiện.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần biết:

  • Nhận biết các tác dụng phụ liên quan đến nhóm thuốc chính gắn với từng nhóm trong năm nhóm thuốc kháng vi-rút
  • Nhận diện các tương tác thường gặp
  • Nhận diện các rào cản đối với việc điều trị hiệu quả
  • Nhận biết rằng việc giáo dục và sự tham gia của bệnh nhân là tối quan trọng trong điều trị nhiễm HIV.

Mô-đun này hiện đang được cập nhật. Hãy lưu ý rằng mô-đun này không bao gồm những diễn biến gần đây trong lĩnh vực điều trị HIV.

Viết bởi:

Anna Ellis

Người đóng góp:

 Georgia Woodfield,  Brian Gazzard, Mark Nelson

Bình duyệt bởi:

 Chloe Orkin, Ranjababu Kulasegaram

Cập nhật lần cuối

17 Dec 2014

Ngày dịch thuật

08 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
ASCOFAME 1:00 giờ BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 điểm, 1:00 giờ ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning modules have been certified for DFT Punkte. DFT Punkte are accepted in Austria
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 điểm, 1:00 giờ The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 điểm, 1:00 giờ Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Iraqi Ministry of Health 1 điểm, 1:00 giờ The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Karnataka Medical Council 1 điểm, 1:00 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Oman Medical Specialty Board 0.5 điểm The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.5 credit points under Category II
Pakistan Society of Family Physicians 1 điểm, 1:00 giờ The Pakistan Society of Family Physicians has assigned 1 hour of credit to this module.
Royal Australasian College of Physicians 1:00 giờ The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
The Ministry of Public Health in Qatar 1 điểm, 1:00 giờ The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 1 credit unit per 1 hour (Organization Code OP-02).
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 điểm, 1:00 giờ RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 điểm, 1:00 giờ The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
UAE Ministry of Health and Prevention 1 điểm, 1:00 giờ This Program has been awarded 1 CPD Credit Hour by the UAE Ministry of Health and Prevention.
University of Health Sciences Lahore 1 điểm, 1:00 giờ University of Health Sciences Lahore has assigned 1 hour of credit to this module.
HIV: các cân nhắc điều trị và tác dụng phụ - hợp tác với Bệnh viện Chelsea và Westminster Hospital Rated 4/5 based on 1 customer reviews