• EL2

30 phút

Bác sĩ đa khoa,Bác sĩ đa khoa thực tập

Mẹo nhanh: sốt dengue

Trong mô-đun video về các mẹo nhanh này, Giáo sư Bridget Wills thảo luận ngắn gọn về dịch tễ học, sinh bệnh học và các giai đoạn lâm sàng của sốt dengue, và cung cấp thông tin cập nhật về các chiến lược quản lý và phòng ngừa hiện tại.

Kết quả học tập

Khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần biết:

  • Tại sao tỷ lệ sốt dengue ngày càng tăng
  • Các giai đoạn lâm sàng của sốt dengue
  • Những thách thức về sức khỏe cộng đồng do sốt dengue gây ra
  • Những chiến lược phòng ngừa nào đang được nghiên cứu.

Người đóng góp:

Bridget Wills

Bình duyệt bởi:

John McBride

Cập nhật lần cuối

10 Sep 2018

Ngày dịch thuật

11 Sep 2018

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 0.5 điểm, 0:30 giờ The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 0.5 credits or 30 minutes of learning.
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 0:10 giờ The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has assigned 10 minutes of CPD/CME credit to this module.
Bhutan Medical and Health Council 0.5 điểm, 0:30 giờ Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 0.5 điểm, 0:30 giờ BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Karnataka Medical Council 0:10 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 10 minutes of CPD/CME credit to this module.
Lam Dong Medical College 0.5 điểm, 0:30 giờ This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Oman Medical Specialty Board 0.25 điểm The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.25 credit points under Category II
Pakistan Society of Family Physicians 0.5 điểm, 0:05 giờ The Pakistan Society of Family Physicians has assigned half an hour of credit to this module.
Royal Australasian College of Physicians 0:30 giờ The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 0:10 giờ The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 10 minutes of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Public Health in Qatar 0.5 điểm, 0:30 giờ The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 0.5 credits unit per 0.5 hours (Organization Code OP-02).
The Royal New Zealand College of General Practitioners 0.5 điểm, 0:30 giờ RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
The University of Conakry 0.5 điểm, 0:30 giờ This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
UAE Ministry of Health and Prevention 0.5 điểm, 0:30 giờ This Program has been awarded 0.5 CPD Credit Hours by the UAE Ministry of Health and Prevention.
Ukrainian Ministry of Health 0:10 giờ The Ukrainian Ministry of Health has assigned 10 minutes of CPD/CME credit to this module.
University of Health Sciences Lahore 0.5 điểm, 0:05 giờ University of Health Sciences Lahore has assigned half an hour of credit to this module.
Mẹo nhanh: sốt dengue Rated -1/5 based on 0 customer reviews