• video
  • RRR

10 minutes

GPs,GP trainees

Mẹo nhanh: sốt tinh hồng nhiệt- Đã lưu [?]

Trong mô-đun Mẹo nhanh này, bạn sẽ hiểu được các biểu hiện của sốt tinh hồng nhiệt, các xét nghiệm cần được thực hiện và điều trị bệnh này

Kết quả học tập

Sau khi hoàn tất mô-đun này, bạn cần biết:

  • Dịch tễ học của sốt tinh hồng nhiệt
  • Các biểu hiện
  • Các chẩn đoán phân biệt cần được cân nhắc
  • Những xét nghiệm nào sẽ thực hiện
  • Điều trị sốt tinh hồng nhiệt
  • Những biến chứng cần biết.

Viết bởi:

Các biên tập viên chương trình học lâm sàng của BMJ Learning

Người đóng góp:

Benjamin Jacobs

Bình duyệt bởi:

Bhanu Williams

Cập nhật lần cuối

17 Nov 2017

Ngày dịch thuật

19 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
ASCOFAME 0:10 giờ BMJ Learning has assigned 10 minutes of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Austrian Academy of Physicians 0:10 giờ BMJ Learning modules have been certified for DFP Punkte. DFP Punkte are accepted in Austria
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Karnataka Medical Council 0:10 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 10 minutes of CPD/CME credit to this module.
Kuwait Institute for Medical Specialization 0:10 giờ Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim 10 minutes credit of learning completed
Royal Australasian College of Physicians 0:10 giờ The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
The Royal New Zealand College of General Practitioners 0:10 giờ RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
Mẹo nhanh: sốt tinh hồng nhiệt Rated 5/5 based on 2 customer reviews